Historie

Historie obchodní akademie

Ekonomické školství v Ostravě má bohatou tradici. Od doby svého vzniku prošlo výraznými změnami, které souvisely nejen s názvem a sídlem školy, ale také se vzdělávacím obsahem. Lze však konstatovat, že ekonomická škola patřila vždy k uznávaným vzdělávacím institucím, o její studium byl mezi studenty a rodiči zájem a byla schopna připravit kvalitní absolventy uplatnitelné na trhu práce.

Rozmach průmyslu a obchodu
1. 1. 1900
Dějiny českého ekonomického školství v Ostravě se začínají psát od počátku 20. století, kdy dochází k prudkému rozmachu průmyslu a obchodu. Na severní Moravě a ve Slezsku byly podmínky pro prosazení českých škol zvláště obtížné, jen těžce soupeřily o své postavení s německými školami. Protože Moravská Ostrava byla silně poněmčena, bylo rozhodnuto, že ekonomická škola vznikne v Ostravě–Mariánských Horách.
Vznik obchodní školy
7. 9. 1905
Vlivem intervencí tak vzniká 7. 9. 1905 dvoutřídní komunální obchodní škola chlapecká a v následujícím roce i dívčí. Až v roce 1937 dochází k připojení obchodní školy k Obchodní akademii v Moravské Ostravě, která zde existuje již od roku 1913. Všechny tyto historické události jsou zaznamenány ve výročních zprávách a statistických výkazech. Za prvních 25 let existence školy ji absolvovalo 1 600 studentů. Obchodní akademie byla čtyřletá, končila zkouškou dospělosti a poskytovala všeobecné, odborné a praktické vědomosti a dovednosti.
Různé názvy, stejná škola
1. 1. 1949
V letech 1944–1945 byly OA na území protektorátu uzavřeny a výuka byla obnovena až po skončení 2. světové války. Od roku 1949 dochází vlivem politických událostí ke změně názvů. Z Obchodní akademie se stává čtyřletá Vyšší hospodářská škola a z Obchodní školy dvouletá Hospodářská škola. Od roku 1961 pak nesou školy opět nové názvy, a to Střední ekonomická škola (čtyřletá) a Ekonomické škola (dvouletá). Souběžně se změnami názvů se mění i studijní plány a obory studia. Začaly být vyučovány předměty všeobecná ekonomika, cizojazyčná korespondence, administrativa apod.
Obnovení studia na obchodní akademii
3. 9. 1990
V roce 1968 byl při SEŠ otevřen 1. ročník dvouletého pomaturitního studia Sociálně právní školy v Ostravě. Od 50. let je možné také studovat dálkově při zaměstnání a také absolvovat studium večerní, což umožňuje i dospělým občanům zvyšování kvalifikace. Ve změněných společenských, ekonomických a politických podmínkách se v roce 1990 obnovuje studium na obchodní akademii. Vzhledem k tomu, že výuka probíhá ve dvou budovách, dochází k vytvoření dvou samostatných škol OA Ostrava-Mariánské Hory (na počátku sídlící v původní budově v Moravské Ostravě) a OA Ostrava-Poruba. Studium je do školního roku 2000/2001 prodlouženo na pět let, poté je opět čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou. OA získala od roku 1990 právní subjektivitu a připravuje studenty nejen pro nástup do zaměstnání, ale dnes již průměrně z 80 % pro studium na VŠ.

Historie vyšší odborné školy

Tradice sociálního školství v Ostravě
1. 9. 1968
Sociální školství má v Ostravě dlouholetou tradici. K 1. září 1968 byla otevřena jediná třída prvního ročníku Střední školy sociálně právní v Ostravě. Studenti měli možnost studovat obor Sociálně právní činnost. Studium bylo pomaturitní. Nově založená škola byla součástí Střední ekonomické školy v Ostravě.
Růst školy
1. 1. 1970
Škola se postupně rozrůstala a v roce 1970 bylo zahájeno i dálkové studium pro zvyšování kvalifikace sociálních pracovníků. V roce 1990 došlo ke koncepčním a obsahovým změnám a také ke změně názvu školy na Sociálně právní akademii v Ostravě.
První VOŠ na Moravě a ve Slezsku
1. 1. 1996
Významný zlom v odborné koncepci školy přinesl rok 1996, kdy byla Sociálně právní akademie rozhodnutím MŠMT jako jediná škola na Moravě a ve Slezsku zařazena mezi vyšší odborné školy. Naše Vyšší odborná škola sociální Ostrava je dnes řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci, Asociace vyšších odborných škol a Asociace konceptu Snoezelen v ČR. Škola je stálicí na trhu vzdělávání v oboru Sociální práce a sociální pedagogika. Sídlí na adrese Zelená 40A, Ostrava.

Budovy, ve kterých se tenkrát vyučovalo

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×